คณะทำงานคณะต่างๆ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ กรรมการบริหารชุดที่ 13

คณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศร่วมกันและส่งเสริมสิทธิแห่งทาง

องค์ประกอบคณะทำงาน
การดำเนินงาน