คณะทำงานคณะต่างๆ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ กรรมการบริหารชุดที่ 13

คณะทำงานส่งเสริมการกำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐ และ กสทช.

องค์ประกอบคณะทำงาน
การดำเนินงาน