คณะทำงานคณะต่างๆ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ กรรมการบริหารชุดที่ 13

คณะทำงานส่งเสริม OTT (Over-The-Top)

องค์ประกอบคณะทำงาน
การดำเนินงาน