คณะทำงานคณะต่างๆ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ กรรมการบริหารชุดที่ 13

คณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ

องค์ประกอบคณะทำงาน
การดำเนินงาน
บันทึกการประชุมครั้งที่ 1 | 7 ก.ย. 2560 @ NTT Communications (Thailand)
บันทึกการประชุมครั้งที่ 2 | 26 ก.ย. 2560 @ DTAC House
บันทึกการประชุมครั้งที่ 3 | 16 พ.ย. 2560 @ INTOUCH Tower
กำหนดการประชุมครั้งที่ 4 | 18 ธ.ค. 2560 @ TOT PLC.