คณะทำงานคณะต่างๆ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ กรรมการบริหารชุดที่ 13

คณะทำงานส่งเสริมนวัตกรรมล้ำสมัย Fintech & IOT

องค์ประกอบคณะทำงาน
การดำเนินงาน