คณะทำงานคณะต่างๆ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ กรรมการบริหารชุดที่ 13

คณะทำงานส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

องค์ประกอบคณะทำงาน
การดำเนินงาน