คณะทำงานคณะต่างๆ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ กรรมการบริหารชุดที่ 13

คณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ
คณะทำงานกำหนดแนวทางการบริการ Prompt Pay ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
คณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศร่วมกันและส่งเสริมสิทธิแห่งทาง
คณะทำงานส่งเสริม OTT (Over-The-Top)
คณะทำงานส่งเสริมนวัตกรรมล้ำสมัย Fintech & IOT
คณะทำงานส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
คณะทำงานส่งเสริมการกำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐ และ กสทช.
คณะทำงานเตรียมงาน TCT/TTA Joint Seminar 2018